0,00 € 0 ks tovar Košík je prázdný

 

Obchodné podmienky

Obchodné spoločnosti

BABYPLACE CZ.SK sro

So sídlom Lidická 700/19, Veveří, 602 00 Brno

IČ: 29273625, DIČ: CZ29273625

zapísanej v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Brne, oddiel C, vložka 70035

ďalej len "predávajúci"pre predaj tovaru prostredníctvom internetového obchodu na internetovej adrese www.babyplace.sk

Kontakty nájdete tu.

 

1. Všeobecné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.babyplace.sk. (Ďalej len BABYplace.sk) Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti medzi predávajúcim, ktorý je vlastníkom a prevádzkovateľom internetových stránok www.babyplace.sk, A kupujúcim (zákazník, spotrebiteľ). Všetky zmluvné vzťahy sú uzavreté v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Zmluvné vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadi zákonom č. 89/2012 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení (ďalej len Obč.Z), a v prípade kupujúcich spotrebiteľov tiež zákonom č. 634/1992 Zb. O ochrane spotrebiteľa v platnom znení, ďalej sa riadia nižšie uvedeným nákupným poriadkom a v neposlednom rade sa riadi dobrými mravmi. **

2. Vymedzenie pojmov

Predávajúci / prevádzkovateľ internetového obchodu - podnikateľ, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

Kupujúci, ktorý je Spotrebiteľ - každý človek, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy s podnikateľom nejedná v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo samostatného výkonu povolania. Je to fyzická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo užíva služby za iným účelom ako pre podnikanie s týmito výrobkami alebo službami.

Kupujúci, ktorý nie je Spotrebiteľ - podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky či používa služby v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania.

Spotrebiteľská zmluva - akákoľvek zmluva ak zmluvnými stranami sú na jednej strane spotrebiteľ a na druhej strane dodávateľ / predávajúci.

3. Užívateľský účet

Na základe registrácie kupujúceho vykonanej na internetových stránkach obchodu BABYplace.sk môže kupujúci pristupovať do svojho užívateľského rozhrania. Zo svojho užívateľského rozhrania môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru (ďalej len "užívateľský účet"). Kupujúci môže objednávať tovar tiež bez registrácie.

Pri registrácii na internetovej stránke obchodu BABYplace.sk a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.

Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií potrebných na prístup do jeho užívateľského účtu.

Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie používateľského účtu tretím osobám.

Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie ako rok nevyužíva, či v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).

Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb.

4. Uzavretie kúpnej zmluvy

Internetové stránky internetového obchodu BABYplace.sk obsahujú prehľad tovaru, ktoré má k dispozícii predávajúci, spolu s cenami tohto tovaru. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých ďalších daní a poplatkov. Internetové stránky obsahujú aj informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru (informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru je uvedená aj v článku. 6. - Prepravné podmienky a platba),

Prehľad tovaru na internetových stránkach obchodu BABYplace.sk nie je záväzným návrhom predávajúceho na uzavretie kúpnej zmluvy a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom žiadneho tovaru uvedeného v prehľade.

Ponuka tovaru je platná po dobu jeho uvedenia na internetových stránkach obchodu BABYplace.sk alebo do vypredania zásob.

Predávajúci si vyhradzuje právo na zrušenie objednávky u tovaru, ktoré už nie je možné dodať ani nahradiť iným modelom alebo ak sa jeho cena výrazne zmenila. Predávajúci kupujúceho o tejto situácii bezodkladne informuje. Ak bola časť alebo celá objednávka uhradená, budú kupujúcemu ním zaplatenej finančné prostriedky vrátené na účet.

Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu, a to najmä s osobami, ktoré predtým podstatným spôsobom porušili svoje povinnosti voči predávajúcemu.

Podmienkou platnej elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých predpísaných údajov a náležitostí uvedených v objednávkovom formulári. Objednávkový formulár (ďalej len "objednávka") obsahuje najmä informácie o objednávanom tovare (objednávaný tovar "vloží" kupujúci do elektronického nákupného košíka), o spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru ao nákladoch spojených s dodaním tovaru.

Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo "OBJEDNAŤ". Toto odoslanie je závazné.Podáním objednávky kupujúci akceptuje tieto obchodné podmienky predávajúceho a výšku ceny za objednaný tovar vrátane prípadných expedičných a dopravných nákladov platných v čase uskutočnenia a odoslania objednávky. V prípade nevyzdvihnutia zásielky kupujúcim, má predávajúci nárok na exspediční a dopravné náklady.

Predávajúci bezodkladne po obdržaní objednávky potvrdí kupujúcemu prijatie objednávky elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v objednávke (ďalej len "elektronická adresa kupujúceho"). Automaticky zasielané oznámenia o prijatí objednávky sa nepovažuje za záväznú akceptácii objednávky. Predávajúci nie je povinný preskúmavať správnosť údajov zadaných kupujúcim v objednávke.

Predávajúci oznámi kupujúcemu akceptáciu objednávky e-mailom na e-mailovú adresu kupujúceho uvedenú v objednávke s akceptáciou objednávky kupujúceho (ďalej len "akceptácia") najneskôr do troch pracovných dní. Ak tak predávajúci neurobí, považuje sa objednávka za akceptovanú. Ak sa nezobrazí informácia o odoslaní objednávky alebo nedorazí kópia objednávky na zadanú emailovú adresu, v najbližšom možnom termíne nás kontaktujte.

Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy, kedy samotná kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim je uzavretá emailovú akceptáciou objednávky zo strany predávajúceho, ktorá je predávajúcim zaslaná kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho. Akonáhle kupujúci obdrží od predávajúceho prostredníctvom emailu akceptácii objednávky, je ponuka predávajúceho k objednanému tovaru vrátane ceny uvedené v objednávke záväzná až do doby dodania tovaru kupujúcemu, ak nestanoví niektoré ustanovenie týchto obchodných podmienok v zvláštnom prípade inak.

V prípade nejasností má predajca, prípadne jeho zodpovedný zástupca, právo kontaktovať kupujúceho prostredníctvom ním oznámených údajov, a preto je v záujme kupujúceho zadávať tieto údaje pravdivo a svedomito.

Predávajúci je oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho pred odoslaním akceptácie objednávky o dodatočné potvrdenie, resp. upresnenie objednávky (napríklad písomne ​​či telefonicky) kupujúcim.

Predávajúci je oprávnený, najmä v prípade, že zo strany kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdenie, resp. upresnenie objednávky, požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu, a to aj v prípade, že kupujúci zvolil úhradu v hotovosti.

Objednaný tovar prostredníctvom internetového obchodu BABYplace.sk, ktorého objednávka bola predajcom akceptovaná, a najmä to, keď tovar na určenú adresu dorazí, môže kupujúci podľa zaslaných údajov na jeho elektronickú adresu sledovať.

Kupujúci súhlasí s použitím prostriedkov komunikácie na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady na použitie elektronických prostriedkov (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) sa nelíši od sadzby, ktorú účtuje jeho poskytovateľ internetového pripojenia, prípadne jeho poskytovateľ elektronických komunikačných služieb a kupujúci si ich hradí sám.

Pre prípad, že by v ponuke internetového obchodu BABYplace.sk bola u tovaru uvedená zjavná chyba v cene tovaru, jeho popise alebo obrázku, predávajúci nemá vôľu za týchto podmienok zmluvu uzavrieť a vyhradzuje si právo neakceptovať objednávku kupujúceho, a to v akejkoľvek fáze vybavenie objednávky . O neakceptovania objednávky z dôvodu zjavnej chyby bude kupujúci informovaný telefonicky alebo emailom.

Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku. Uzavretá kúpna zmluva je predávajúcim archivovaná v elektronickej forme po dobu dvoch rokov a nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám.

V prípade straty kúpnej zmluvy (dokladu o zaplatení) kupujúcim a v prípade požiadavky dohľadanie alebo vystavenie kópie, môže predávajúci účtovať poplatok 20 EUR.

5. Cena tovaru a platobné podmienky

Prevádzkovateľ internetového obchodu BABYplace.sk je platcom DPH. Ceny uvedené na internetových stránkach obchodu sú uvádzané ako konečné vrátane DPH.

Kupujúci je povinný uhradiť predávajúcemu cenu tovaru, náklady na zabalenie tovaru a náklady na dodanie tovaru (ďalej len "Celková cena objednávky a dopravy s DPH"). Vyššie Celkové ceny objednávky a dopravy s DPH je vždy vypočítaná po vyplnení objednávkového formulára.

Kupujúci môže uhradiť kúpnu cenu nasledujúcimi spôsobmi:

-v hotovosti pri prevzatí tovaru v predajni predajcu

-v hotovosti pri prevzatí tovaru od prepravcu (dobierka) v mieste určenom kupujúcim v objednávke;

-bezhotovostne platobnou kartou prostredníctvominternetového platobného portálu, prístupnom po dokončení objednávky

--bezhotovostným prevodom na č. účtu predajcu 2300512998/8330, platný pre SR

V prípade platby v hotovosti je kúpna cena splatná bezprostredne pred odovzdaním tovaru kupujúcemu predajcom alebo dopravcom.

V prípade úhrady kúpnej ceny platobnou kartou je kúpna cena splatná bezprostredne po odoslaní objednávky.

V prípade úhrady kúpnej ceny bezhotovostným prevodom je kúpna cena splatná najneskôr nasledujúci pracovný deň po výzve predajcu zaslanou na elektronickú adresu kupujúceho. Predajca zašle výzvu k úhrade, akonáhle bude objednaný tovar na sklade. Pri platbe bezhotovostným prevodom kupujúci uvedie ako variabilný symbol číslo objednávky. Náklady na platbu bezhotovostným prevodom kúpnej ceny na č. Účtu predajcu sa riadia zmluvou medzi kupujúcim a jeho bankovým ústavom, tieto náklady si kupujúci hradí sám.

Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné vzájomne kombinovať. V prípade sady výrobkov, ktoré sú predávané za zvýhodnenú cenu, sa jedná o spoločnú kúpu všetkých výrobkov v rámci sady. Zrušením kúpnej zmluvy hoci u jedného z týchto výrobkov zaniká nárok kupujúceho na zvýhodnenú kúpnu cenu ostatných výrobkov predávaných v rámci sady.

V prípade vystavenia zálohy na objednaný tovar, je nutné zálohový list doložiť pri prevzatí tovaru a bude nahradený daňovým dokladom. Toto opatrenie slúži na vyhnutie sa duplicitnému vyzdvihnutia tovaru na základe zálohového listu.

Ak je to obvyklé alebo ak je tak ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, vystaví predávajúci po uzavretí kúpnej zmluvy kupujúcemu faktúru alebo daňový doklad (popr. Zjednodušený daňový doklad) na kúpnu cenu a zašle ho spolu s tovarom na adresuuvedenú kupujúcim v objednávke alebo emailom na email uvedený v objednávke kupujúcim .. Kupujúci obdrží daňový doklad za podmienky uhradenia kúpnej ceny podľa kúpnej zmluvy.

Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane on-line; v prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín.

6. Dodanie tovaru

Spôsob dodania tovaru volí kupujúci zo spôsobov dodania ponúkaných predávajúcim, ak nie je v kúpnej zmluve dohodnuté inak. V prípade, že sa predávajúci s kupujúcim dohodli na inom spôsobe dodania na základe požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dodania.

Termín dodania je závislý od druhu objednaného tovaru. V prevažnej väčšine prípadov sa pohybuje v rozmedzí 2 - 14 pracovných dní. V prípade menej bežného či problematického tovaru môže dôjsť k predĺženiu dodacej lehoty.

Prevádzkovateľ sa zaväzuje, podľa svojich možností, v záujme svojom a predovšetkým s ohľadom na kupujúceho, znížiť dodaciu lehotu na najmenšiu možnú dobu. Pokiaľ dodacia doba prekročí dobu primeranú všeobecnej dostupnosti konkrétneho druhu tovaru na trhuviac ako 30 dní, má kupujúci plné právo zrušiť svoju objednávku a to telefonicky mobil:+420 775 552 823, prípadne formou e-mailu e-mail: info@babyplace.sk .

V prípade, že dodávateľ internetového obchodu BABYplace.sk nebude schopný dodať tovar ani v primeranej náhradnej lehote 30 dní, predajca o tejto skutočnosti vyrozumie kupujúceho. Prevádzkovateľ má právo od takejto objednávky odstúpiť a kupujúcemu bezodkladne vrátiť prípadne poskytnutú zálohu či už zaplatenú kúpnu cenu.

7. Prepravné podmienky a platba

Cenník dopravy a platby
  Objednávka do 39,99 EUR Obj. od 40 EUR - 79,99 EUR Obj. od 80 EUR
Spôsob dopravy Prevodom Dobierkou Kartou Prevodom Dobierkou Kartou Prevodom Dobierkou Kartou
GLS 5 EUR 5,99 EUR 5 EUR 2,5 EUR 3, 49 EUR 2,5 EUR 0 EUR 0,99 EUR 0 EUR
GLS ParcelShop 4 EUR 4,99 EUR 4 EUR 2 EUR 2,99 EUR 2 EUR 0 EUR 0,99 EUR 0 EUR
Zásilkovna 2,99 EUR 3,98 EUR 2,99 EUR 1,49 EUR 2,48 EUR 1,49 EUR 0 EUR 0,99 EUR 0 EUR

Tovar je zákazníkovi doručený prostredníctvom služby GLS alebo Zásilkovna. Tovar bude doručený na fakturačnú, prípadne doručovaciu adresu, ak je táto zadaná v objednávke, prípadne upresnená zákazníkom pred odoslaním tovaru. V deň expedície balíku Vám bude odoslaná oznamovacia sms a email s číslom balíka.

Doručenie prebehne v pracovné dni.

 

Dodanie pomocou GLS:

 • Pri objednávkach v súhrnnej výške nad 80,- EUR (vr. DPH), nie sú zákazníkovi účtované žiadne ďalšie poplatky ako poštovné, atp., DOPRAVA je teda ZADARMO a podľa výberu spôsobu platby účtujeme za dobierku 0,99 EUR
 • U objednávok sa súhrnnou výškou 40 až 79,99,- EUR (vr. DPH) účtujeme za poštovné 2,5 EUR a podľa výberu spôsobu platby účtujeme za dobierku 0,99 EUR, alebo platba prevodom je zdarma.
 • U objednávok sa súhrnnou výškou do 39,99,- EUR (vr. DPH) účtujeme za poštovné 5 EUR a podľa výberu spôsobu platby účtujeme za dobierku 0,99 EUR, alebo platba prevodom je zdarma.
 • Bankovní spojení pro platbu převodem: 2300512998/8330
 • IBAN : CZ9220100000002300512998

Ak ste zvolili platbu prevodom, prosíme vykonať ihneď platbu na náš bankový účet. Ako variabilný symbol uveďte číslo Vašej objednávky.

 

Dodanie pomocou GLS ParcelShop:

 • Pri objednávkach v súhrnnej výške nad 80,- EUR (vr. DPH), nie sú zákazníkovi účtované žiadne ďalšie poplatky ako poštovné, dobierkové atp., DOPRAVA je teda ZADARMO a podľa výberu spôsobu platby účtujeme za dobierku 0,99 EUR
 • U objednávok sa súhrnnou výškou 40 až 79,99,- EUR (vr. DPH) účtujeme za poštovné 2 EUR a podľa výberu spôsobu platby účtujeme za dobierku 0,99 EUR, alebo platba prevodom je zdarma.
 • U objednávok sa súhrnnou výškou do 39,99,- EUR (vr. DPH) účtujeme za poštovné 4 EUR a podľa výberu spôsobu platby účtujeme za dobierku 0,99 EUR, alebo platba prevodom je zdarma.
 • Bankovní spojení pro platbu převodem: 2300512998/8330
 • IBAN : CZ9220100000002300512998

Ak ste zvolili platbu prevodom, prosíme vykonať ihneď platbu na náš bankový účet. Ako variabilný symbol uveďte číslo Vašej objednávky.

 

Dodanie pomocou Zásilkovny:

 • Pri objednávkach v súhrnnej výške nad 80,- EUR (vr. DPH), nie sú zákazníkovi účtované žiadne ďalšie poplatky ako poštovné, dobierkové atp., DOPRAVA je teda ZADARMO a podľa výberu spôsobu platby účtujeme za dobierku 0,99 EUR
 • U objednávok sa súhrnnou výškou 40 až 79,99,-  EUR (vr. DPH) účtujeme za poštovné 1,49 EUR a podľa výberu spôsobu platby účtujeme za dobierku 0,99 EUR, alebo platba prevodom je zdarma.
 • U objednávok sa súhrnnou výškou do 39,99,- EUR (vr. DPH) účtujeme za poštovné 2,99 EUR a podľa výberu spôsobu platby účtujeme za dobierku 0,99 EUR, alebo platba prevodom je zdarma.
 • Bankovní spojení pro platbu převodem: 2300512998/8330
 • IBAN : CZ9220100000002300512998

Ak ste zvolili platbu prevodom, prosíme vykonať ihneď platbu na náš bankový účet. Ako variabilný symbol uveďte číslo Vašej objednávky.

Do pôrodu Vám objednaný tovar uskladníme ZADARMO!

Tovar je kupujúcemu doručený v pracovné dni v čase obvyklej pracovnej doby konkrétneho dopravcu. Tovar bude doručený na fakturačnú, prípadne doručovaciu adresu, ak je táto zadaná v objednávke, prípadne upresnená kupujúcim pred odoslaním tovaru. V deň expedície balíku bude kupujúcemu odoslaná oznamovacia SMS (poskytol chcete svoje telefónne číslo) a správa na elektronickú adresu kupujúceho s odkazom a číslom balíka pre sledovanie.

Kupujúci je povinný prevziať tovar pri jeho doručení dopravcom na dohodnutom mieste dodania. Ak neprevezme kupujúci tovar pri dodaní, je predávajúci oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť a požadovať preplatenie nákladov vynaložených na zabalenie tovaru za účelom jeho prepravy a náklady na dodanie tovaru

V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

Pri prevzatí tovaru od dopravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade zistenia akýchkoľvek závad v rámci potrebnej súčinnosti ihneď informovať dopravcu a predávajúceho. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky, nemusí kupujúci zásielku od dopravcu prevziať. Pri zjavnom poškodení tovaru počas prepravy je kupujúci v rámci potrebnej súčinnosti povinný urobiť písomný záznam o povahe škody s prepravcom, resp. poškodený tovar neprevziať. Písomný záznam o povahe škody je nevyhnutnou podmienkou prípadného reklamačného konania. Podpisom dodacieho listu kupujúci potvrdzuje, že obal zásielky obsahujúce tovar bol neporušený.

Kupujúcemu je povinný najmä pri prevzatí nábytku do 48 hod skontrolovať obsah balenia či nie je poškodený prepravou. V prípade zistenia poškodenia je nutné do 48 hod od prevzatia reklamovať u prepravcu, to je buď u PPL alebo u Slovenskej pošty, prípadne pre SR u PPL a slovenské pošty. Po tuplynutí tejto lehoty je považované doručenie bez závad. Ďalej je nutné prevzatý doručený tovar pozrieť a skontrolovať: množstvo tovaru, sortiment, prípadne zjavné kazy tovaru. Prípadnú nekompletnosť dodávky alebo zámenu sortimentu je kupujúci povinný oznámiť predávajúcemu ihneď po prevzatí tovaru. Inak je dodávka považovaná za kompletnú a bezchybnú.

8. Právo Spotrebiteľa odstúpiť od kúpnej zmluvy

Ustanovenie čl. 7 obchodných podmienok sa použijú iba v prípade, že je kupujúcim spotrebiteľ a kúpna zmluva bola uzatvorená pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku (napr. V internetovom obchode)

Spotrebiteľ berie na vedomie, že v súlade s ustanovením § 1837 občianskeho zákonníka nemôže od kúpnej zmluvy odstúpiť v prípade zmlúv:

-o poskytovaní služieb, ak boli splnené s jeho predchádzajúcim výslovným súhlasom pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a podnikateľ pred uzatvorením zmluvy oznámil spotrebiteľovi, že v takom prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy (napr. sprostredkovanie predaja kočíka spotrebiteľa a pod.)

-o dodávke tovaru alebo služby, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli podnikateľa a ku ktorému môže dôjsť počas lehoty na odstúpenie od zmluvy,

-o dodávke tovaru, ktorý bolo upravené alebo objednané podľa priania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu, a ktoré nie je ponúkané na internetových stránkach obchodu BABYplace.sk 

-o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovar, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaná s iným tovarom,

-o oprave alebo údržbe vykonanej v mieste určenom spotrebiteľom na jeho žiadosť; to však neplatí v prípade následného prevedení iných ako vyžiadaných opráv či dodanie iných ako vyžiadaných náhradných dielov,

-o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktoré spotrebiteľ z obalu vyňal az hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť (cumlíky, odsávačky pod.)

-o dodávke zvukové alebo obrazové nahrávky alebo počítačového programu, ak porušil ich pôvodný obal, (CD, DVD a pod.)

-o dodávke novín, periodík alebo časopisov.

V prípadoch dodanie potravín, nápojov alebo iného tovaru bežnej spotreby dodávanej do spotrebiteľovej domácnosti alebo iného miesta, ktoré spotrebiteľ určil, sa právo spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu nevzťahuje.

Ak sa nejedná o prípad uvedený ani iný prípad, keď nemožno od kúpnej zmluvy odstúpiť, je spotrebiteľ oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu, a to do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru. V prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, beží táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslaný do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru.

Kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy formou jednostranného právneho rokovania (napríklad listom zaslaným prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb na adresu Babyplace Novoveská 1264/9 Ostrava Mariánské Hory alebo e-mailom info@babyplace.sk . Predávajúci odporúča, aby spotrebiteľ v upovedomení o odstúpení od zmluvy uviedol číslo objednávky , dátum nákupu tovaru a číslo účtu pre vrátenie peňazí.

Kupujúci je oprávnený použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, pre vrátenie tovaru je nutné vyplniť formulár a následne ho vložiť do krabice s vráteným tovarom. Vzor formulára na odstúpenie od zmluvy nájde na konci týchto obchodných podmienok. V prípade, že spotrebiteľ využije Formulár pre odstúpenie od zmluvy na internetovej stránke predajcu, predávajúci bez zbytočného odkladu zašle kupujúcemu potvrdenie o jeho prijatí.

V prípade, že kupujúci riadne a včas odstúpi od zmluvy, kúpna zmluva sa ruší od počiatku. Kupujúci je v takom prípade povinný tovar bez zbytočného odkladu, najneskôr však do štrnástich (14) dní od odoslania odstúpenia, zaslať späť či osobne doručiť predávajúcemu na adresu Babyplace ,Novoveská 1264/9 Ostrava Mariánské Hory. Spoločnosť (prevádzkovateľ e-shopu) týmto spotrebiteľa v súlade s § 1820 ods. 1 písm. g informuje že v prípade odstúpenia od zmluvy znáša spotrebiteľ náklady na vrátenie tovaru, a ak ide o zmluvu uzavretú prostredníctvom prostriedku komunikácie na diaľku, náklady za vrátenie tovaru, ak tento tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu poštou.

V prípade riadneho a včasného odstúpenie od zmluvy, predávajúci vráti kupujúcemu všetky peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho vrátane nákladov na dodanie najneskôr do 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim. Predávajúci však nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar vráti alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.

Predávajúci vráti kupujúcemu kúpnu cenu rovnakým spôsobom, akým je predávajúci od kupujúceho prijal, ak kupujúci neurčí inak. V prípade, že si spotrebiteľ zvolil iný ako najlacnejší spôsob dodania tovaru, vráti podnikateľ spotrebiteľovi náklady na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania. Predávajúci môže vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim už pri osobnom vrátení tovaru kupujúcim, v prípade, že tovar bude vrátený nepoškodený, neznečistené, v pôvodnom obale a bez akýchkoľvek známok použitia. Podnikateľ vráti kupujúcemu prijaté peňažné prostriedky iným spôsobom len vtedy, ak s tým kupujúci bude súhlasiť a nevzniknú tým kupujúcemu ďalšie náklady.

Ustanovenia zákona o odstúpení od zmluvy v lehote 14 dní však nemožno chápať ako možnosť bezplatného zapožičania tovaru. Spotrebiteľ v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od prevzatia plnenia, by mal predávajúcemu do 14 dní od odstúpenia od zmluvy vydať všetko, čo na základe kúpnej zmluvy získal. Spotrebiteľ berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované darčeky, je darovacia zmluva medzi predajcom a kupujúcim uzatvorená s rozväzovacej podmienkou, že ak dôjde k využitiu práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy v lehote 14 dní, darovacia zmluva stráca ohľadom takéhoto darčeka účinnosti a spotrebiteľ je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť is ním súvisiace poskytnuté darčeky vrátane všetkého, o čo sa obohatil. V prípade, že tieto nebudú vrátené späť, budú tieto hodnoty chápané ako bezdôvodné obohatenie spotrebiteľa. Ak nie je vydanie predmetu bezdôvodného obohatenia dobre možné, má predajca právo na peňažnú náhradu vo výške obvyklej ceny a tento svoj nárok je oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny. V prípade odstúpenia od darovacej zmluvy nezaniká zmluva kúpna a zmluvy sú posudzované z tohto hľadiska samostatne.

Kupujúci je v prípade odstúpenia od zmluvy povinný tovar vrátiť v pôvodných obaloch vrátane návodov, záručných listov a všetkým s čím bol tovar dodaný.

Kupujúci zodpovedá predávajúcemu iba za zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s týmto tovarom iným spôsobom, než ktorý je potrebný na zistenie povahy a vlastnosťami tovaru. Takýto prípad nastane najmä vtedy, ak bude tovar vrátený poškodený, znečistené či opotrebované nad rozsah uvedený v predchádzajúcej vete alebo nebude v pôvodnom obale (originálne nepoškodené krabici) vrátane návodov, záručných listov a všetkým s čím bol tovar dodaný. Nárok na náhradu škody vzniknutej predávajúcemu znížením hodnoty tovaru je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

Spotrebiteľ berie na vedomie, že v prípade kedy si tovar vyberie a objedná na prevádzke predajcu (kamenná predajňa), aj napriek tomu, že ďalšia komunikácia ohľadom objednávky-dodávky tovaru prebiehala prostredníctvom prostriedkov komunikácie na diaľku (email, SMS a pod.), Nemá právo od zmluvy vo lehote štrnástich (14) dní odstúpiť, pretože kúpna zmluva nebola uzavretá dištančným spôsobom, ale na prevádzke predajcu.

9. Zodpovednosť za vady -Práva z chybného plnenia

 

Práva z chybného plnenia (reklamácii) je kupujúci povinný uplatniť u predávajúceho osobne, emailom, sms, telefonicky a zaslaním tovaru na adresu predajcu: Babyplace, Novoveská 1264/9 Ostrava Mariánské Hory

Záruka na tovar predávaný prostredníctvom internetových stránok obchodu BABYplace.sk sa riadi a je v súlade s platnou legislatívou. Neoddeliteľnú súčasť záručných podmienok tvoria záručné podmienky výrobcu.

Práva a povinnosti zmluvných strán z chybného plnenia sa riadi príslušnými všeobecne záväznými predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Zb., Občianskeho zákonníka).

Predávajúci zodpovedá kupujúcemu (spotrebiteľovi), že vec pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá spotrebiteľovi, že v čase, keď spotrebiteľ tovar prevzal,

-má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a chýba ak dojednania, také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával vzhľadom na charakter tovaru a na základe reklamy nimi vykonávané,

-sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jej použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa vec rovnakého druhu bežne používa,

-tovar zodpovedá kvalitou alebo prevedením dohovorené vzorky alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutého vzorky alebo predlohy,

-je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a

-tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

Ak je kupujúcim podnikateľ, predajca dodá kupujúcemu tovar v množstve, akosti a vyhotovení dohodlo v kúpnej zmluve a ak nie sú dohodnuté v akosti a prevedení vhodných na účel, ktorý predávajúci pre použitie tovaru uvádza alebo pre ktorý sa tovar obvykle používa.

Ak nemá tovar pri prevzatí vyššie uvedené vlastnosti, môže spotrebiteľ požadovať opravu chybného tovaru vždy. Výmenu tovaru (dodanie nové veci bez vád) môže spotrebiteľ požadovať len v prípadoch, keď táto požiadavka spotrebiteľa nie je vzhľadom na povahu chyby neprimeraný. Pokiaľ sa vada týka len súčasti veci, môže spotrebiteľ požadovať len výmenu súčasti. Výmenu tovaru či súčiastky možno požadovať tiež v prípadoch, keď nemožno vadu odstrániť opravou alebo nemôže tovar riadne užívať pre opakovaný výskyt vady po oprave alebo pre väčší počet vád a zároveň nie je táto požiadavka spotrebiteľa vzhľadom k povahe vady neúmerný. Odstúpiť od zmluvy a žiadať vrátenie peňazí môže spotrebiteľ v prípadoch.

Ak neodstúpi spotrebiteľ od zmluvy alebo neuplatní Ak právo na dodanie novej veci bez vád, na výmenu jej súčasti alebo na opravu veci, môže požadovať primeranú zľavu. Spotrebiteľ má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že mu predávajúci nemôže dodať novú vec bez vád, vymeniť jej súčasť alebo vec opraviť, ako aj v prípade, že predávajúci nevykoná nápravu v primeranom čase, alebo že by zaistenie nápravy spotrebiteľovi pôsobilo značné ťažkosti.

Ak uplatní kupujúci niektoré z navrhovaných práv z chybného plnenia v rozpore s vyššie uvedenými podmienkami, je predávajúci oprávnený vybaviť nárok kupujúceho z chybného plnenia iným vhodným spôsobom.

Ak nemá tovar pri prevzatí vyššie uvedené vlastnosti a jedná sa o podstatné porušenie zmluvy, kupujúci má právo na odstránenie chyby dodaním nového tovaru bez vady alebo dodaním chýbajúceho tovaru, na odstránenie vady opravou tovaru, na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpiť od zmluvy. Kupujúci je povinný oznámiť predávajúcemu, aké právo podľa predchádzajúcej vety si zvolil, a to pri oznámení vady alebo bez zbytočného odkladu po oznámení vady. Vykonanú voľbu nemôže kupujúci zmeniť bez súhlasu predávajúceho; to neplatí, žiadal Ak kupujúci opravu vady, ktorá sa ukáže ako neodstrániteľná. Ak predávajúci neodstráni vady v primeranej lehote alebo ak oznámia kupujúcemu, že vady neodstráni, môže kupujúci požadovať namiesto odstránenia vady primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo môže od zmluvy odstúpiť. Nezvolí Ak kupujúci svoje právo včas, má práva podľa článku. 6.

Ak je chybné plnenie predávajúceho nepodstatným porušením zmluvy, má kupujúci právo na odstránenie vady alebo na primeranú zľavu z ceny tovaru. Dokiaľ kupujúci neuplatní právo na zľavu alebo neodstúpi od zmluvy, môže predávajúci dodať to, čo chýba alebo odstrániť právne vadu. Iné vady môže predávajúci odstrániť podľa svojej voľby opravou tovaru alebo dodaním nového tovaru; voľba nesmie kupujúcemu spôsobiť neprimerané náklady. Ak predávajúci neodstráni vadu včas alebo vadu odmietne odstrániť, môže kupujúci požadovať zľavu z ceny tovaru, alebo od zmluvy odstúpiť. Vykonanú voľbu nemôže kupujúci zmeniť bez súhlasu predávajúceho. Neoznámil Ak kupujúci (podnikateľ) vadu veci včas, stráca právo odstúpiť od zmluvy,

Kupujúci (spotrebiteľ) je oprávnený uplatniť právo zo chybného plnenia najneskôr do dvadsiatich štyroch (24) mesiacov od prevzatia tovaru. Ak sa prejavia vada v priebehu šiestich (6) mesiacov od prevzatia, má sa za to, že tovar bol chybný už pri prevzatí. V prípade, keď spotrebiteľ zakúpil už použitý tovar, lehota na uplatnenie práv z chybného plnenia sa skracuje na polovicu a spotrebiteľ je tak oprávnený uplatniť právo zo chybného plnenia najneskôr do dvanástich (12) mesiacov od prevzatia.

Kupujúci je povinný oznámiť vadu predávajúcemu a uplatniť právo z chybného plnenia bez zbytočného odkladu po tom, čo ju mohol pri včasnej prehliadke a dostatočné starostlivosť zistiť.

Právo z chybného plnenia kupujúcemu nenáleží, ak kupujúci pred prevzatím veci vedel, že vec má vadu, alebo ak kupujúci vadu sám spôsobil.

 

Práva z chybného plnenia (reklamácii) je kupujúci povinný uplatniť u predávajúceho osobne alebo zaslaním tovaru na adresu predajcu: Babyplace, Novoveská 1264/9 Ostrava Mariánské Hory. V prípade zaslania tovaru na reklamáciu kuriérom, poštou, prepravcom využije kupujúci rovnaký spôsob prepravy, akým mu bol tovar dodaný alebo najlacnejší spôsob prepravy s ohľadom na povahu tovaru. Pri uplatnení práva z chybného plnenia je kupujúci (spotrebiteľ) oprávnený použiť vzorový formulár dostupný na webových stránkach predávajúceho. V prípade nevyužitia vzorového formulára,

 

BABYPLACE CZ:SK s.r.o.