0,00 € 0 ks tovar Košík je prázdný

Spoločnosť BABYPLACE CZ.SK s.r.o., so sídlom Lidická 700/19, Veveří, 602 00 Brno, IČO: 29273625, zapísaná na Krajskom súde v Brne v oddiele C 70035 vedená na Krajskom súde v Brne, ( súlade s príslušnými právnymi predpismi tento.

Kamenná Predajňa - osobné odovzdanie reklamácie / Korespondenčná adresa (len listy):

BABYPLACE CZ.SK s.r.o.

Krmelínska 2

720 00 Ostrava - Hrabová

 

Sklad /Reklamácia posielaná poštou/ vrátenie tovaru v 14-dňovej lehote

BABYPLACE CZ.SK s.r.o.

Novoveská 1264/9

Ostrava Mariánskej Hory

709 00

 

Pokiaľ riešite tieto situácie: vratka, výmena, zle dodaný tovar či poškodenie tovaru pri doprave - kontaktujte sa tu objednavky@babyplace.cz, +420 775 552 823

Pokiaľ riešite tieto situácie: reklamácia už používaného tovaru, pozáručný servis, náhradný diel - kontaktujte sa tu servis@babyplace.sk, +420 775 552 895

Reklamačný poriadok

Reklamačný list prosím vyplňte tu.

 

1.Všeobecné ustanovenia

Reklamačný poriadok bol spracovaný podľa ustanovení zákona č. 89/2012 Zb., Občianskeho zákonníka (ďalej len „OZ“) a zákona č. 634/1992 Zb., o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZOS“) a vzťahuje sa na spotrebný tovar (ďalej len „tovar“ alebo „výrobok“), u ktorého kupujúci v „záručnej dobe“ uplatní práva z vadného plnenia (reklamáciu).

Reklamačný poriadok popisuje postup a upravuje podmienky, na základe ktorých kupujúci uplatňuje právo z chybného plnenia pri tovare zakúpenom v prevádzke predávajúceho. Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje aj na tovar zakúpený v internetovom obchode www.babyplace.cz (ďalej len „BABYplace.cz“).

Kupujúci je povinný sa oboznámiť s Reklamačným poriadkom a Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len „VOP“) ešte pred objednaním tovaru. Reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok. Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci vyjadruje súhlas so Všeobecnými obchodnými podmienkami a s týmto Reklamačným poriadkom a potvrdzuje, že je s nimi riadne oboznámený.

2.Vymedzenie pojmov

Kupujúci, ktorý je Spotrebiteľ – každý človek, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy s podnikateľom nekoná v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo samostatného výkonu povolania. Je to fyzická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby na iný účel ako na podnikanie s týmito výrobkami alebo službami.

Kupujúci, ktorý nie je Spotrebiteľ - podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky či užíva služby v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania.

Spotrebiteľská zmluva – akákoľvek zmluva pokiaľ zmluvnými stranami sú na jednej strane spotrebiteľ a na druhej strane dodávateľ/predávajúci.

Predávajúci/ prevádzkovateľ internetového obchodu - podnikateľ, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

Predávajúci pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Predávajúci je podnikateľom, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcemu výrobky alebo služby.

3. odpovednosť predajcu za chybné plnenie – kupujúci spotrebiteľ

Ustanovenia čl. 3 reklamačného poriadku sa použijú iba v prípade, že je kupujúcim spotrebiteľ.

Kupujúci je oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne pri novom spotrebnom tovare v dobe dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia. Pri použitom spotrebnom tovare sa doba pre uplatnenie práv z chybného plnenia skracuje na polovicu tj 12 mesiacov.

Ak je na predávanej veci, na jej obale, v návode pripojenom k ​​veci alebo v reklame v súlade s inými právnymi predpismi uvedená doba, počas ktorej je možné vec použiť, použijú sa ustanovenia o zmluvnej záruke za akosť (viď čl. 5 reklamačného poriadku) .

Lehota na uplatnenie práv z chybného plnenia začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.

Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v čase, keď kupujúci tovar prevzal,

-má vec vlastnosti, ktoré si strany dojednali, a ak chýba dojednanie, také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca popísal alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy nimi vykonávanej,

- sa vec hodí na účel, ktorý na jej použitie predávajúci uvádza alebo na ktorý sa vec tohto druhu obvykle používa,

-vec zodpovedá kvalitou alebo prevedením dohodnutej vzorke alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy,

-je vec v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a

-vec vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

Ak sa prejaví vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že vec bola chybná už pri prevzatí.

Ak to pripúšťa povaha kúpy, má kupujúci právo, aby bola vec pred ním prekontrolovaná alebo aby boli predvedené jej funkcie.

4.Zodpovednosť predajcu za chybné plnenie – kupujúci podnikateľ

Predávajúci odovzdá kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, akosti a prevedení. Ak nie sú akosť a prevedenie dojednané, plní predávajúci v akosti a prevedení vhodných na účel viditeľný zo zmluvy; inak pre účel obvyklý.

Pri určení akosti alebo prevedení podľa dohodnutej vzorky nalebo predlohy musia výrobok akosťou alebo prevedením zodpovedať vzorke alebo predlohe. Ak sa líši akosť alebo prevedenie určené v zmluve a vzorka alebo predloha, rozhoduje zmluva. Ak zmluva a vzorka určia kvalitu alebo vykonanie výrobku rozdielne, nie však rozporne, musí výrobok zodpovedať zmluve aj vzorke alebo predlohe.

5.Zmluvná záruka za akosť

Zárukou za akosť sa predávajúci zaväzuje, že výrobok bude po určitú dobu spôsobilý na použitie na obvyklý účel alebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Záruka môže byť poskytnutá aj na jednotlivú súčasť veci.

Záručná doba beží od odovzdania výrobku kupujúcemu; ak bol výrobok podľa zmluvy odoslaný, beží od dôjdenia výrobku do miesta určenia. Ak má kúpený výrobok uviesť do prevádzky niekto iný ako predávajúci, beží záručná doba až odo dňa uvedenia výrobku do prevádzky, pokiaľ kupujúci objednal uvedenie do prevádzky najneskôr do troch týždňov od prevzatia výrobku a riadne a včas poskytol na vykonanie služby potrebnú súčinnosť.

Kupujúci nemá právo zo záruky, ak spôsobila vadu po prechode nebezpečenstva škody na veci na kupujúceho vonkajšiu udalosť. To neplatí, ak spôsobil vadu predávajúci.

Práva zo záruky, zaniknú, ak neboli uplatnené v uvedenej dobe.

6.Záručné podmienky

Kupujúci pri osobnom prevzatí od predávajúceho skontroluje preberaný tovar, jeho úplnosť a nepoškodenosť obalov. Všetky nezrovnalosti je potrebné predávajúcemu nahlásiť pri osobnom prevzatí na mieste.

Kupujúci pri prevzatí od prepravcu riadne a starostlivo skontroluje stav zásielky (najmä počet balíkov, neporušenosť či poškodenie obalu) podľa prepravného listu. Ďalej je kupujúci povinný skontrolovať obsah balíkov pre prípad, že by obal nebol poškodený a obsah bol prepravou poškodený. Túto skutočnosť musí zákazník nahlásiť do 24 hod od prevzatia zásielky predávajúcemu emailom na objednavky@babyplace.cz alebo na tel 775 552 823 .

Zjavné poškodenie tovaru alebo jeho obalu pri doručovaní treba ihneď riešiť s dopravcom a spísať nezrovnalosti do odovzdávacieho protokolu (prepravného listu). Kupujúci nie je povinný takýto tovar od dopravcu prevziať a o zistenom poškodení bez zbytočného odkladu informuje predávajúceho. V prípade prevzatia poškodeného tovaru od prepravcu kupujúci bezodkladne nahlási poškodenie tovaru prepravcovi a predajcovi na e-mail objednavky@babyplace.cz. Predávajúci odporúča priložiť fotodokumentáciu poškodenia a obalu.

Kupujúci ďalej v deň prevzatia skontroluje kompletnosť tovaru, najmä, že balenie obsahuje všetko, čo obsahovať má.

7.Práva z chybného plnenia – kupujúci spotrebiteľ

Kupujúci by mal pri kúpe veci vziať do úvahy účel použitia, prevedenia, materiálové zloženie a spôsob ošetrovania veci. Zvolený druh a veľkosť veci by mal zodpovedať potrebám zákazníka.

V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim nezodpovedá požiadavkám uvedeným v čl. 3 reklamačného poriadku, môže spotrebiteľ požadovať opravu vadného tovaru vždy. Výmenu tovaru (dodanie novej veci bez vád) môže spotrebiteľ požadovať iba v prípadoch, keď táto požiadavka spotrebiteľa nie je vzhľadom k povahe vady neprimeraná. Pokiaľ sa vada týka iba súčasti veci, môže spotrebiteľ požadovať len výmenu súčasti. Výmenu tovaru či súčiastky možno požadovať aj v prípadoch, keď nie je možné vadu odstrániť opravou alebo nemôže tovar riadne užívať pre opakovaný výskyt vady po oprave alebo pre väčší počet vád a zároveň nie je táto požiadavka spotrebiteľa vzhľadom na povahu vady neúmerná. Odstúpiť od zmluvy a žiadať vrátenie peňazí môže spotrebiteľ v prípadoch, keď výmena tovaru za iný nie je možná alebo ak nemôže tovar riadne užívať pre opakovaný výskyt vady po oprave alebo pre väčší počet vád a zároveň nie je táto požiadavka spotrebiteľa vzhľadom na povahu vady neúmerná.

Ak spotrebiteľ neodstúpi od zmluvy alebo ak neuplatní právo na dodanie novej veci bez vád, na výmenu jej súčasti alebo na opravu veci, môže požadovať primeranú zľavu. Spotrebiteľ má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že mu predávajúci nemôže dodať novú vec bez vád, vymeniť jej súčasť alebo vec opraviť, ako aj v prípade, že predávajúci nezjedná nápravu v primeranom čase alebo že by zjednanie nápravy spotrebiteľovi spôsobilo značné ťažkosti.

Ak uplatní kupujúci niektoré z navrhovaných práv z vadného plnenia v rozpore s vyššie uvedenými podmienkami, je predávajúci oprávnený vybaviť nárok kupujúceho z vadného plnenia iným vhodným spôsobom.

Ak má vec vadu, z ktorej je predávajúci zaviazaný, a ak sa jedná o vec predávanú za nižšiu cenu alebo o vec použitú, má kupujúci miesto práva na výmenu veci právo na primeranú zľavu.

Kupujúci nie je oprávnený uplatniť právo z vadného plnenia (reklamáciu)

-u veci predávanej za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dojednaná,

-na opotrebenie veci spôsobené jej obvyklým užívaním,

-u použitej veci na vadu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia, ktorú vec mala pri prevzatí kupujúcim, alebo

-ak to vyplýva z povahy veci.

Právo z vadného plnenia kupujúcemu nepatrí, pokiaľ kupujúci pred prevzatím veci vedel, že vec má vadu, alebo pokiaľ kupujúci vadu sám spôsobil napr. nesprávnym používaním, popr. nesprávnym zásahom. Práva z vadného plnenia nemožno tiež uplatniť pri vadách a poškodeniach, vzniknutých nepozornosťou, živelnou pohromou alebo inými vonkajšími vplyvmi.

Kupujúci berie na vedomie, že je povinný poskytnúť predajcovi potrebnú súčinnosť potrebnú na vybavenie reklamácie, v opačnom prípade sa lehoty predlžujú o dobu, v ktorej kupujúci neposkytol požadovanú súčinnosť.

Kupujúci má rovnaké práva ako kupujúci podnikateľ v prípade, že tovar nemá pri prevzatí vlastnosti uvedené v čl. 3 a jedná sa o podstatné porušenie zmluvy.

8.Práva z chybného plnenia – kupujúci podnikateľ

Právo kupujúceho z vadného plnenia zakladá vada, ktorú má vec pri prechode nebezpečenstva škody na kupujúceho, hoci sa prejaví až neskôr. Právo kupujúceho založí aj neskôr vzniknutá vada, ktorú predávajúci spôsobil porušením svojej povinnosti.

Kupujúci nemá práva z chybného plnenia, ak sa jedná o vadu, ktorú musel s vynaložením obvyklej pozornosti spoznať už pri uzavretí zmluvy. To neplatí, ak ho predávajúci uistil výslovne, že vec je bez vád, alebo ak zastrel vadu ľstivo.

Ak nemá tovar pri prevzatí vlastnosti uvedené v čl. 4 reklamačného poriadku a jedná sa o podstatné porušenie zmluvy, kupujúci má právo na odstránenie vady dodaním nového tovaru bez vady alebo dodaním chýbajúceho tovaru, na odstránenie vady opravou tovaru, na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpiť od zmluvy. Kupujúci je povinný oznámiť predávajúcemu, aké právo podľa predchádzajúcej vety si zvolil, a to pri oznámení vady alebo bez zbytočného odkladu po oznámení vady. Vykonanú voľbu nemôže kupujúci zmeniť bez súhlasu predávajúceho; to neplatí, ak žiadal kupujúci opravu vady, ktorá sa ukáže ako neodstrániteľná. Ak predávajúci neodstráni vady v primeranej lehote alebo ak oznámi kupujúcemu, že vady neodstráni, môže kupujúci požadovať namiesto odstránenia vady primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo môže od zmluvy odstúpiť. Ak nezvolí kupujúci svoje právo včas, má práva akoby išlo o nepodstatné porušenie zmluvy.

Ak je vadné plnenie predávajúceho nepodstatným porušením zmluvy, má kupujúci právo na odstránenie vady alebo na primeranú zľavu z ceny tovaru. Kým kupujúci neuplatní právo na zľavu alebo neodstúpi od zmluvy, môže predávajúci dodať to, čo chýba alebo odstrániť právnu vadu. Iné vady môže predávajúci odstrániť podľa svojej voľby opravou tovaru alebo dodaním nového tovaru; voľba nesmie kupujúcemu spôsobiť neprimerané náklady. Ak predávajúci neodstráni vadu včas alebo vadu odmietne odstrániť, môže kupujúci požadovať zľavu z ceny tovaru, alebo od zmluvy odstúpiť. Vykonanú voľbu nemôže kupujúci zmeniť bez súhlasu predávajúceho.

Ak neoznámil kupujúci vadu veci včas, stráca právo odstúpiť od zmluvy.

Ak kupujúci neoznámil vadu bez zbytočného odkladu po tom, čo ju mohol pri včasnej prehliadke a dostatočnej starostlivosti zistiť, súd mu právo z vadného plnenia neprizná. Ak ide o skrytú vadu, platí to isté, ak nebola vada oznámená bez zbytočného odkladu po tom, čo ju kupujúci mohol pri dostatočnej starostlivosti zistiť, najneskôr však do dvoch rokov po odovzdaní veci.

9.Výluky z práv z chybného plnenia či záruky za akosť

-došlo k zmene vlastností tovaru v dôsledku jeho opotrebovania, nesprávneho používania, nedostatočnej alebo nevhodnej údržby, v dôsledku prirodzených zmien materiálov, z ktorých je tovar vyrobený, v dôsledku akéhokoľvek poškodenia zákazníkom alebo treťou osobou alebo iného nesprávneho zásahu;

- ak nesie predložený nákupný doklad zjavné známky vykonaných zmien;

-živelné katastrofy

-pri testovaní sa neprejaví závada a výrobok je uznaný plne funkčným

-záruka na tovar už uplynula

-porušením ochranných pečatí a nálepiek, ak sú na výrobku

-závada bola spôsobená nešetrným zaobchádzaním, násilným pôsobením na výrobok (náraz, pád, voda, piesok a pod.), neodbornou inštaláciou, zaobchádzaním či obsluhou, alebo použitím, ktoré sú v rozpore s užívateľskou príručkou a na poškodenie spôsobené nadmerným mechanickým opotrebením alebo zanedbaním starostlivosti

-na opotrebenie výrobku spôsobené jeho obvyklým používaním

-výrobok bol poškodený nadmerným zaťažovaním alebo používaním výrobku v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojimi parametrami parametrom, uvedeným v dokumentácii (teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi)

-prevedením nekvalifikovaného zásahu či zmenou parametrov výrobku, ktorý bol upravovaný kupujúcim (nátery, ohýbanie atď.)

-výrobok bol poškodený prírodnými živlami alebo vyššej moci

-výrobok bol poškodený pri preprave (Zásielku od prepravnej služby si vždy pozorne prezrite a pokiaľ balík vykazuje akékoľvek známky mechanického poškodenia, odmietnite ho prevziať. V prípade, že to bude možné, otvorte zásielku pred poštovým doručovateľom. Ak bude javiť známky poškodenia, balík okamžite reklamujte.Ak balík s poškodením prevezmete a na túto skutočnosť prídete neskôr, prepravná služba reklamáciu neuzná.)

-výrobok bol poškodený zapojením do siete nezodpovedajúcej príslušnej STN

10.Uplatnenie reklamácie

S výnimkou prípadov, keď je na vykonanie opravy určená iná osoba, je predávajúci povinný prijať reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzkárni, v ktorej je prijatie reklamácia možná s ohľadom na sortiment predávaného tovaru alebo poskytovaných služieb, prípadne v mieste podnikania. Kupujúci môže uplatniť reklamáciu tovaru u predávajúceho napr. ústne, emailom, písomne ​​alebo osobne v prevádzke Babyplace, BABYPLACE CZ.SK s.r.o., Krmelínska 780/2, 720 00 Ostrava Hrabová, kde je v pracovných dňoch av sobotu po celý pracovný čas prítomný pracovník poverený vybavovaním reklamácií. Zákazník môže tiež využiť reklamačný formulár z www stránok babyplace.sk alebo sám popíše zrozumiteľne popíše čoho sa reklamácia týka, ako sa vada prejavuje a aké právo zvolil (akým spôsobom chce, aby bola reklamácia vybavená). Pri uplatnení reklamácie spotrebiteľ predloží originál dokladu o kúpe tovaru (daňový doklad) alebo iný dokument preukazujúci nákup tovaru u predajcu. Odporúčame, aby spotrebiteľ reklamovaný tovar odovzdal osobne na adresu Krmelínska 780/2 Ostrava Hrabová alebo doručil na adresu Babyplace, BABYPLACE CZ.SK s.r.o., Novoveská 1264/9, 70900 už pri uplatnení reklamácie. Lehota na vybavenie reklamácie beží odo dňa uplatnenia reklamácie. Do doby pre vybavenie reklamácie sa nepočíta doba, pre ktorú sa predávajúci nemôže reklamáciou zaoberať napríklad v dôsledku neodovzdania reklamovaného tovaru na výzvu predávajúceho.

V prípade reklamácie a doručenia tovaru prostredníctvom prepravnej spoločnosti musí zásielka obsahovať reklamovaný tovar, kópiu či originál dokladu o zakúpení či iný doklad, ktorý vhodným spôsobom doloží kúpu tovaru (objednávka), podrobný popis závady (o aké vady sa jedná a ako sa prejavujú), nárok, ktorý v dôsledku výskytu vád uplatňuje a kontaktné údaje kupujúceho (najmä spiatočná adresa a tel. číslo). Ak je však v záručnom liste či v doklade o zakúpení tovaru uvedený autorizovaný servis, ktorý je v mieste predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližším, uplatní kupujúci právo v autorizovanom servise. V prípade, že zákazník nemá doklad o kúpe a požaduje jeho dohľadanie v účtovnej evidencii predávajúceho, uhradí poplatok 500 Kč vopred. Toto vyhľadanie je možné , ak zákazník stanoví dátum nákupu .

Vedúci predajne alebo ním poverený pracovník prijme reklamáciu, ak je tovar riadne vyčistený, vysušený a posúdeniu reklamácie nebránia všeobecné zásady hygieny.

 Predávajúci vydá spotrebiteľovi písomné potvrdenie o tom, kedy spotrebiteľ právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie spotrebiteľ požaduje, a ďalej potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a dobe jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie . Táto povinnosť sa vzťahuje aj na iné osoby určené predávajúcim na vykonanie opravy.

Predávajúci alebo ním poverený pracovník rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu výrobku či služby potrebná na odborné posúdenie vady. Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci so spotrebiteľom nedohodne na dlhšej lehote. Márne uplynutie tejto lehoty sa považuje za podstatné porušenie zmluvy.

 11.Vybavenie reklamácie

 Kupujúci – spotrebiteľ

 Ak je kupujúci-spotrebiteľ, predávajúci o reklamácii rozhodne ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu výrobku či služby potrebná na odborné posúdenie vady.

 Reklamáciu vrátane odstránenia vady predajcu vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní

odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ nebude dojednaná dlhšia lehota. Podmienkou pre beh tejto lehoty je však skutočnosť, že kupujúci na vybavenie reklamácie poskytol všetku potrebnú súčinnosť, najmä že umožnil predajcovi reklamovanú vec preskúmať.

Po uplynutí lehoty 30 dní (ak nebude dohodnutá lehota dlhšia), môže kupujúci podľa svojej voľby trvať na odstránení vady dodaním novej veci bez vady alebo dodaním chýbajúcej veci, na odstránenie vady opravou veci, na primeranú zľavu z kúpnej ceny, alebo od zmluvy odstúpiť a požadovať vrátenie plnej kúpnej ceny.

Predajca informuje kupujúceho o vybavení reklamácie prostredníctvom SMS, osobne, telefonicky alebo elektronickou poštou na kupujúcom uvedenú emailovú adresu.

Kupujúci - podnikateľ

 Ak je kupujúci-podnikateľ, predávajúci sa zaväzuje o reklamácii rozhodnúť v lehote 60 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Predajca informuje kupujúceho o vybavení reklamácie prostredníctvom SMS alebo elektronickej pošty na kupujúcom uvedenú emailovú adresu.

Právne následky nevybavenia reklamácie v lehote stanovenej zákonom o ochrane spotrebiteľa sa u kupujúceho - podnikateľa neuplatnia.

Spoločné ustanovenia

Pri výdaji tovaru po vybavení reklamácie je kupujúci povinný predložiť doklad, na základe ktorého bola vec prijatá do reklamácie, a z dôvodu predchádzania vzniku škôd a zamedzeniu legalizácie výnosov pochádzajúcich z trestnej činnosti, musí preukázať svoju totožnosť platným dokladom totožnosti (občiansky preukaz, cestovný pas). Bez predloženia niektorého z týchto dokladov môžepredajcu odmietnuť tovar vydať.

V prípade reklamácie tovaru, ktorý bol predajcovi doručený prostredníctvom prepravnej spoločnosti, je po vybavení reklamácie kupujúcemu zaslaný prepravnou službou na adresu uvedenú pri uplatnení reklamácie. Pokiaľ je však tovar reklamovaný v prevádzke predávajúceho, potom je kupujúci povinný prevziať tovar po uplynutí lehoty 30 dní od uplatnenia reklamácie u predávajúceho v tejto prevádzke, pokiaľ nie je medzi predávajúcim a kupujúcim výslovne dohodnuté inak.

Kupujúci je povinný reklamáciu prevziať bez zbytočného odkladu do 30 dní odo dňa, keď bol o jej vybavení informovaný. V prípade nevyzdvihnutia tovaru v posledný deň lehoty tj 60 dní od uplatnenia reklamácie, zákazník súhlasí s tým, že predajca je oprávnený zákazníkovi účtovať poplatok za uskladnenie vo výške 20,- Sk vrátane DPH za každý deň uskladnenia.

Pokiaľ si kupujúci cez písomnú výzvu nevyzdvihne reklamovanú vec ani po uplynutí šiestich mesiacov odo dňa vybavenia reklamácie, môže ju predajca vhodným spôsobom predať na účet kupujúceho v zmysle ustanovenia § 2428 OZ. Výťažok kupujúcemu vydá bez zbytočného odkladu, je však oprávnený si odpočítať skladné a účelne vynaložené náklady spojené s predajom.

Predajca vydá kupujúcemu písomné potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a dobe trvania reklamácie, prípadne odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

Po vybavení uznanej reklamácie opravou alebo výmenou sa predlžuje záruka o dobu, počas ktorej kupujúci nemôže tovar užívať, pričom táto doba sa počíta od dňa nasledujúceho po uplatnení reklamácie do dňa, kedy bol kupujúci o vybavení informovaný. V prípade, keď je reklamácia uplatnená, avšak kupujúci tovar neodovzdal alebo nedoručil, lehota na vybavenie reklamácie sa predlžuje a doba, počas ktorej spotrebiteľ nemôže tovar užívať, sa stavia do doby dodania reklamovaného tovaru.

 Kupujúci má právo na náhradu nákladov účelne vynaložených pri oprávnenom uplatnení práv z vadného plnenia v prípade, keď svoje právo na jej úhradu uplatní u predávajúceho najneskôr do jedného mesiaca po uplynutí lehoty, v ktorej je potrebné vytknúť vadu.

 Účelne vynaloženým nákladom pri uplatnení práv z vadného plnenia je napr. doručenie vadného tovaru najlacnejším možným variantom, spravidla poštou alebo iným špedičným prepravcom. K týmto nákladom nemusí patriť cesta vozidlom na uplatnenie reklamácie, expresnej prepravy a pod.

12.Záverečné ustanovenia

V prípade, že dôjde medzi spoločnosťou BABYPLACE CZ.SK s.r.o. a kupujúcim - spotrebiteľom k vzniku spotrebiteľského sporu, ktorý sa nepodarí vyriešiť vzájomnou dohodou, môže spotrebiteľ podať návrh na mimosúdne riešenie takého sporu určenému subjektu mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov, ktorým je príslušná: Česká obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát – oddelenie ADR, Štěpánska 15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: www.coi.cz Návrh na mimosúdne riešenie sporu môže spotrebiteľ podať najneskôr do 1 roka odo dňa, keď uplatnil svoje právo, ktoré je predmetom sporu u predávajúceho prvýkrát.

Práva kupujúceho vyplývajúce zo zákona nie sú týmto Reklamačným poriadkom dotknuté.

Tento Reklamačný poriadok je platný od 1.1.2021.

Zmeny reklamačného poriadku vyhradené. Pokiaľ v období medzi kúpou tovaru a uplatnením reklamácie u predávajúceho dôjde k zmene reklamačného poriadku, použije sa tá verzia reklamačného poriadku, ktorá je platná v čase uplatnenia reklamácie.

BABYPLACE CZ.SK s.r.o.