0,00 € 0 ks tovar Košík je prázdný

Společnost BABYPLACE CZ.SK s.r.o., se sídlem Lidická 700/19, Veveří, 602 00 Brno, IČO: 29273625,  zapsaná u Krajského soudu v Brně v oddíle C 70035 vedená u Krajského soudu v Brně, (dále jen "prodávající") vydává v souladu s příslušnými právními předpisy tento.

 

Kamenná Prodejna - osobní předání reklamace /Korespondenční adresa (pouze dopisy):

BABYPLACE CZ.SK s.r.o.
Krmelínská 2 
720 00 Ostrava - Hrabová

 

Sklad /Reklamace posílané poštou/ vrácení zboží ve 14-ti denní lhůtě

BABYPLACE CZ.SK s.r.o.

Novoveská 1264/9

Ostrava Mariánské  Hory

709 00

 

Pokud řešíte tyto situace: vratka, výměna , špatně dodané zboží či poškození zboží při dopravě - kontaktujte se zde objednavky@babyplace.cz, +420 775 552 823

Pokud řešíte tyto situace: reklamace již používaného zboží, pozáruční servis, náhradní díl - kontaktujte se zde servis@babyplace.cz, +420 775 552 895

 

Reklamační řád

Reklamační list ke stažení zde.

  

1.Všeobecná ustanovení

Reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „OZ“) a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOS“) a vztahuje se na spotřební zboží (dále jen „zboží“ nebo „výrobek“), u něhož kupující v „záruční době“ uplatní práva z vadného plnění (reklamaci).

Reklamační řád popisuje postup a upravuje podmínky, na jejichž základě kupující uplatňuje právo z vadného plnění u zboží zakoupeného v provozovně prodávajícího. Tento reklamační řád se vztahuje rovněž na zboží zakoupené v internetovém obchodě www.babyplace.cz (dále jen „BABYplace.cz“).

Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen „VOP“) ještě před objednáním zboží. Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek. Uzavřením kupní smlouvy kupující vyjadřuje souhlas s Všeobecnými obchodními podmínkami a s tímto Reklamačním řádem a potvrzuje, že je s nimi řádně seznámen.

2.Vymezení pojmů

Kupující, který je Spotřebitel – každý člověk, který při uzavírání a plnění smlouvy s podnikatelem nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo samostatného výkonu povolání. Je to fyzická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Kupující, který není Spotřebitel - podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Spotřebitelská smlouva – jakákoli smlouva pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel/prodávající.

Prodávající/ provozovatel internetového obchodu - podnikatel, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Prodávající při uzavírání a plnění kupní smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti. Prodávající je podnikatelem, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo služby.

3.Odpovědnost prodejce za vadné plnění – kupující spotřebitel

Ustanovení čl. 3 reklamačního řádu se použijí pouze v případě, že je kupujícím spotřebitel.

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u nového spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. U použitého spotřebního zboží se doba pro uplatnění práv z vadného plnění zkracuje na polovinu tj. 12 měsíců.

Je-li na prodávané věci, na jejím obalu, v návodu připojenému k věci nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc použít, použijí se ustanovení o smluvní záruce za jakost (viz čl. 5 reklamačního řádu).

Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím.

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal,

-má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

-se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

-věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

-je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

-věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Připouští-li to povaha koupě, má kupující právo, aby byla věc před ním překontrolována nebo aby byly předvedeny její funkce.

4.Odpovědnost prodejce za vadné plnění – kupující podnikatel

Prodávající odevzdá kupujícímu zboží v ujednaném množství, jakosti a provedení. Nejsou-li jakost a provedení ujednány, plní prodávající v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný ze smlouvy; jinak pro účel obvyklý.

Při určení jakosti nebo provedení podle smluveného vzorku nebo předlohy musí výrobek jakostí nebo provedením odpovídat vzorku nebo předloze. Liší-li se jakost nebo provedení určené ve smlouvě a vzorek nebo předloha, rozhoduje smlouva. Určí-li smlouva a vzorek jakost nebo provedení výrobku rozdílně, nikoli však rozporně, musí výrobek odpovídat smlouvě i vzorku nebo předloze.

5.Smluvní záruka za jakost

Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že výrobek bude po určitou dobu způsobilý k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást věci.

Záruční doba běží od odevzdání výrobku kupujícímu; byl-li výrobek podle smlouvy odeslán, běží od dojití výrobku do místa určení. Má-li koupený výrobek uvést do provozu někdo jiný než prodávající, běží záruční doba až ode dne uvedení výrobku do provozu, pokud kupující objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí výrobku a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost.

Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu prodávající.

Práva ze záruky, zaniknou, nebyla-li uplatněna v uvedené době.

6.Záruční podmínky

Kupující při osobním převzetí od prodávajícího zkontroluje přebírané zboží, jeho úplnost a nepoškozenost obalů. Veškeré nesrovnalosti je třeba prodávajícímu nahlásit při osobním převzetí na místě.

Kupující při převzetí od přepravce řádně a pečlivě zkontroluje stav zásilky (zejména počet balíků, neporušenost či poškození obalu) podle přepravního listu. Dále je kupující povinen zkontrolovat obsah balíků pro případ, že by obal nebyl poškozen a obsah byl přepravou poškozen. Tuto skutečnost musí zákazník nahlásit do 24 hod od převzetí zásilky prodávajícímu emailem na objednavky@babyplace.cz anebo na tel 775 552 823 .

Zjevné poškození zboží nebo jeho obalu při doručování je třeba ihned řešit s dopravcem a sepsat nesrovnalosti do předávacího protokolu (přepravního listu). Kupující není povinen takovéto zboží od dopravce převzít a o zjištěném poškození bez zbytečného odkladu informuje prodávajícího. V případě převzetí poškozeného zboží od přepravce kupující bezodkladně nahlásí poškození zboží přepravci a prodejci na e-mail objednavky@babyplace.cz. Prodávající doporučuje přiložit fotodokumentaci poškození a obalu.

Kupující dále v den převzetí zkontroluje kompletnost zboží, zejména že balení obsahuje vše, co obsahovat má. 

7.Práva z vadného plnění – kupující spotřebitel

Kupující by měl při koupi věci vzít v úvahu účel užití, provedení, materiálové složení a způsob ošetřování věci. Zvolený druh a velikost věci by měl odpovídat potřebám zákazníka.  

V případě, že zboží při převzetí kupujícím neodpovídá požadavkům uvedeným v čl. 3 reklamačního řádu, může spotřebitel požadovat opravu vadného zboží vždy. Výměnu zboží (dodání nové věci bez vad) může spotřebitel požadovat pouze v případech, kdy tento požadavek spotřebitele není vzhledem k povaze vady nepřiměřený. Pokud se vada týká pouze součásti věci, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti. Výměnu zboží či součástky lze požadovat také v případech, kdy nelze vadu odstranit opravou nebo nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad a zároveň není tento požadavek spotřebitele vzhledem k povaze vady neúměrný. Odstoupit od smlouvy a žádat vrácení peněz může spotřebitel v případech, kdy výměna zboží za jiné není možná nebo nemůže-li zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad a zároveň není tento požadavek spotřebitele vzhledem k povaze vady neúměrný. 

Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže. 

Uplatní-li kupující některé z navrhovaných práv z vadného plnění v rozporu s výše uvedenými podmínkami, je prodávající oprávněn vyřídit nárok kupujícího z vadného plnění jiným vhodným způsobem. 

Má-li věc vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu. 

Kupující není oprávněn uplatnit právo z vadného plnění (reklamaci)  

-u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,

-na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,

-u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo

-vyplývá-li to z povahy věci.

 

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil např. nesprávným používáním, popř. nesprávným zásahem. Práva z vadného plnění nelze také uplatnit u vad a poškození, vzniklých nepozorností, živelnou pohromou nebo jinými vnějšími vlivy.

 

Kupující bere na vědomí, že je povinen poskytnout prodejci potřebnou součinnost nezbytnou pro vyřízení reklamace, v opačném případě se lhůty prodlužují o dobu, ve kterém kupující neposkytl požadovanou součinnost.

 

Kupující má stejná práva jako kupující podnikatel v případě, že zboží nemá při převzetí vlastnosti uvedené v čl. 3 a jedná se o podstatné porušení smlouvy.

 

8.Práva z vadného plnění – kupující podnikatel

Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti.

Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy. To neplatí, ujistil-li ho prodávající výslovně, že věc je bez vad, anebo zastřel-li vadu lstivě.

Nemá-li zboží při převzetí vlastnosti uvedené v čl. 4 reklamačního řádu a jedná se o podstatné porušení smlouvy, kupující má právo na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějícího zboží, na odstranění vady opravou zboží, na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od smlouvy. Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo podle předchozí věty si zvolil, a to při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neodstranitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva jakoby se jednalo o nepodstatné porušení smlouvy.

Je-li vadné plnění prodávajícího nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny zboží. Dokud kupující neuplatní právo na slevu nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou zboží nebo dodáním nového zboží; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady. Neodstraní-li prodávající vadu včas nebo vadu odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z ceny zboží, anebo od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

Neoznámil-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy. 

Neoznámil-li kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.

9.Výluky z práv z vadného plnění či záruky za jakost

 

-došlo-li ke změně vlastností zboží v důsledku jeho opotřebení, nesprávného používání, nedostatečné nebo nevhodné údržby, v důsledku přirozených změn materiálů, z nichž je zboží vyrobeno, v důsledku jakéhokoli poškození zákazníkem nebo třetí osobou nebo jiného nesprávného zásahu;  

-nese-li předložený nákupní doklad zjevné známky provedených změn;  

-živelné katastrofy

-při testování se neprojeví závada a výrobek je shledán plně funkčním

-záruka na zboží již uplynula

-porušením ochranných pečetí a nálepek, pokud na výrobku jsou

-závada byla způsobena nešetrným zacházením, násilným působením na výrobek (náraz, pád, voda, písek apod.), neodbornou instalací, zacházením či obsluhou, nebo použitím, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou a na poškození způsobené nadměrným mechanickým opotřebením nebo zanedbáním péče

-na opotřebení výrobku způsobené jeho obvyklým používáním

-výrobek byl poškozen nadměrným zatěžováním nebo používáním výrobku v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům, uvedeným v dokumentaci (teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy)

-provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů výrobku, který byl upravován kupujícím (nátěry, ohýbání atd.)  

-výrobek byl poškozen přírodními živly nebo vyšší moci

-výrobek byl poškozen při přepravě (Zásilku od  přepravní služby si vždy pozorně prohlédněte a pokud balík vykazuje jakékoli známky mechanického poškození, odmítněte jej převzít. V případě, že to bude možné, otevřete zásilku před poštovním doručovatelem. Pokud bude jevit známky poškození, balík okamžitě reklamujte. Pokud balík s poškozením převezmete a na tuto skutečnost přijdete později, přepravní služba reklamaci neuzná.)

-výrobek byl poškozen zapojením do sítě neodpovídající příslušné ČSN

 

10.Uplatnění reklamace

S výjimkou případů, kdy je k provedení opravy určena jiná osoba, je prodávající povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží nebo poskytovaných služeb, případně i v sídle nebo místě podnikání. Kupující může uplatnit reklamaci zboží u prodávajícího např. ústně, emailem, písemně nebo osobně v provozově Babyplace, BABYPLACE CZ.SK s.r.o., Krmelínská 780/2, 720 00 Ostrava Hrabová, kde je v pracovních dnech a v sobotu po celou pracovní dobu přítomen pracovník pověřený vyřizováním reklamací. Zákazník může také využít reklamační formulář z www stránek babyplace.cz anebo sám popíše srozumitelně popíše čeho se reklamace týká, jak se vada projevuje a jaké právo zvolil (jakým způsobem chce, aby byla reklamace vyřízena). Při uplatnění reklamace spotřebitel předloží originál dokladu o koupi zboží (daňový doklad) nebo jiný dokument prokazující nákup zboží u prodejce.  Doporučujeme, aby spotřebitel reklamované zboží předal na adresu kamenné prodejny na adresu provozovny Babyplace BABYPLACE CZ.SK s.r.o., Krmelínská 780/2, 720 00 Ostrava Hrabováči doručil na adresu Novoveská 1264/9 709 00, Marianské Hory  již při uplatnění reklamace. Lhůta pro vyřízení reklamace běží ode dne uplatnění reklamace. Do doby pro vyřízení reklamace se nepočítá doba, pro kterou se prodávající nemůže reklamací zabývat například v důsledku nepředání reklamovaného zboží na výzvu prodávajícího.

 

V případě reklamace a doručení zboží prostřednictvím přepravní společnosti musí zásilka obsahovat reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství), kopii či originál dokladu o zakoupení či jiný doklad, jež vhodným způsobem doloží koupi zboží (objednávka), podrobný popis závady (o jaké vady se jedná a jak se projevují), nárok, který v důsledku výskytu vad uplatňuje a kontaktní údaje kupujícího (zejm. zpáteční adresa a tel. číslo). Je-li však v záručním listě či v dokladu o zakoupení zboží uveden autorizovaný servis, který je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo v autorizovaném servisu. V případě, že zákazník nemá doklad o koupi a požaduje jeho dohledání v účetní evidenci prodávajícího, uhradí poplatek 500 kč předem . Toto dohledání je možné ,pokud zákazník stanoví datum nákupu . 

 

Vedoucí prodejny nebo jím pověřený pracovník přijme reklamaci, jestliže je zboží řádně vyčištěné, vysušené a posouzení reklamace nebrání obecné zásady hygieny.

 Prodávající vydá spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje, a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené prodávajícím k provedení opravy. 

 

Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.

 11.Vyřízení reklamace

 Kupující – spotřebitel

 Je-li kupující-spotřebitel, prodávající o reklamaci rozhodne ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady.

 Reklamaci včetně odstranění vady prodejce vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů

ode dne uplatnění reklamace, pokud nebude ujednána delší lhůta. Podmínkou pro běh této lhůty je však skutečnost, že kupující k vyřízení reklamace poskytl veškerou potřebnou součinnost, zejména že umožnil prodejci reklamovanou věc přezkoumat.

 

Po uplynutí lhůty 30 dnů (nebude-li dohodnuta lhůta delší), může kupující dle své volby trvat na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, na odstranění vady opravou věci, na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo od smlouvy odstoupit a požadovat vrácení plné kupní ceny.

 

Prodejce informuje kupujícího o vyřízení reklamace prostřednictvím SMS nebo elektronické pošty na kupujícím uvedenou emailovou adresu. Nebude-li informace o vyřízení reklamace kupujícímu z jakéhokoliv důvodu doručena do 30 dnů ode dne jejího uplatnění, je kupující povinen dostavit se nejpozději poslední den této do kterékoliv prodejny společnosti nebo kontaktovat prodejce na tel. čísle +420 775 552 895 nebo e-mailem:servis@babyplace.cz 

 

Kupující - podnikatel

 Je-li kupující-podnikatel, prodávající se zavazuje o reklamaci rozhodnout ve lhůtě 60 dnů ode dne uplatnění reklamace. Prodejce informuje kupujícího o vyřízení reklamace prostřednictvím SMS nebo elektronické pošty na kupujícím uvedenou emailovou adresu.

 

Právní následky nevyřízení reklamace ve lhůtě stanovené zákonem o ochraně spotřebitele se u kupujícího - podnikatele neuplatní.

 

Společná ustanovení

 

Při výdeji zboží po vyřízení reklamace je kupující povinen předložit doklad, na základě kterého byla věc přijata do reklamace, a z důvodu předcházení vzniku škod a zamezení legalizace výnosů pocházející z trestné činnosti, musí prokázat svoji totožnost platným dokladem totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas). Bez předložení některého z těchto dokladů může prodejce odmítnout zboží vydat.

 

V případě reklamace zboží, které bylo prodejci doručeno prostřednictvím přepravní společnosti, je po vyřízení reklamace kupujícímu zasláno přepravní službou na adresu uvedenou při uplatnění reklamace. Pokud je však zboží reklamováno v provozovně prodávajícího, pak je kupující povinen převzít zboží po uplynutí lhůty 30 dnů od uplatnění reklamace u prodávajícího v této provozovně, pokud není mezi prodávajícím a kupujícím výslovně dohodnuto jinak.

 

Kupující je povinen reklamaci převzít bez zbytečného odkladu do 30 dnů od ode dne, kdy byl o jejím vyřízení informován. V případě nevyzvednutí zboží v poslední den lhůty tj. 60 dnů od uplatnění reklamace, zákazník souhlasí s tím, že prodejce je oprávněn zákazníkovi účtovat poplatek za uskladnění ve výši 20,- Kč včetně DPH za každý den uskladnění.

 

Pokud si kupující přes písemnou výzvu nevyzvedne reklamovanou věc ani po uplynutí šesti měsíců ode dne vyřízení reklamace, může ji prodejce vhodným způsobem prodat na účet kupujícího ve smyslu ustanovení § 2428 OZ. Výtěžek kupujícímu vydá bez zbytečného odkladu, je však oprávněn si odečíst skladné a účelně vynaložené náklady spojené s prodejem.

 

Prodejce vydá kupujícímu písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, případně odůvodnění zamítnutí reklamace.

 

Po vyřízení uznané reklamace opravou nebo výměnou se prodlužuje záruka o dobu, po kterou kupující nemůže zboží užívat, přičemž tato doba se počítá od dne následujícího po uplatnění reklamace do dne, kdy byl kupující o vyřízení informován. V případě, kdy je reklamace uplatněna, avšak kupující zboží nepředal či nedoručil, lhůta pro vyřízení reklamace se prodlužuje a doba, po kterou spotřebitel nemůže zboží užívat, se staví do doby dodání reklamovaného zboží.

 Kupující má právo na náhradu nákladů účelně vynaložených při oprávněném uplatnění práv z vadného plnění v případě, kdy své právo na jejích úhradu uplatní u prodávajícího nejpozději do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu.

 Účelně vynaloženým nákladem při uplatnění práv z vadného plnění je např. doručení vadného zboží nejlevnější možnou variantou, zpravidla poštou anebo jiným spedičním přepravcem. K těmto nákladům nemusí patřit cesta vozem pro uplatnění reklamace, expresní přepravy apod. 

 

12.Závěrečná ustanovení

V případě, že dojde mezi společností BABYPLACE CZ.SK s.r.o. a kupujícím - spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je příslušná: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: www.coi.cz Návrh na mimosoudní řešení sporu může spotřebitel podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu u prodávajícího poprvé.

Práva kupujícího vyplývající ze zákona nejsou tímto Reklamačním řádem dotčena.

Tento Reklamační řád je platný od 1.1.2021.

Změny reklamačního řádu vyhrazeny. Pokud v období mezi koupí zboží a uplatněním reklamace u prodávajícího dojde ke změně reklamačního řádu, použije se ta verze reklamačního řádu, která je platná v době uplatnění reklamace.

BABYPLACE CZ.SK s.r.o.